MH-luonnekuvaus

Mikä on MH-luonnekuvaus

MH-luonnekuvaus on kehitetty ruotsalaisten luonnetestien pohjalta 1980-luvulla. Sen tarkoituksena on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Kuvaustuloksia roduittain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. Yksittäisen koiran MH‐kuvaus kuvaa koiran käyttäytymistä sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan verrattuna.

What is MH-Temperament test

MH-test has been developed in the 1980s based on Swedish temperament testing. The purpose of the test is to gather evidence of the dog’s behaviour in situations set out in the guidelines. Combining the test results by breed provides information about the general characteristics of specific breeds. Individual MH-test results describe the dogs’ behaviour both as an individual and as compared to the typical and desired characteristics of the breed.

MH-luonnekuvauksen järjestys | The order of the MH-Test

Arrival of the dog & handler -> Circling the audience -> Test instructor

1. Making contact and handling -> Walking the dog to a distance of 10 metres and back
2. Play 1*2 -> Dog off the leash
3. Chase *2 -> Lure -> Grabbing hold
4. Activity 3 mins.
5. Playing from a distance
6. Surprise
7. Sensitivity to noise
8. Ghosts
9. Play 2
10. Shooting

MH-luonnekuvauksen osiot ja videot

1. Kuvaus alkaa kontaktilla.
Tervehtiminen, äänellä ja kättelemällä.
Yhteistyötä kuvataan, kun testinohjaaja ottaa koiran taluttimen ja kulkee koiran kanssa 10 metrin päähän ja takaisin.
Käsittely, testinohjaaja koskettaa koiraa käsin päästä varpaisiin ja tarkistaa lopuksi hampaat.

1. The testing begins with making contact.
Greeting using voice and shaking hands.
Co-operation is tested when the test instructor takes hold of the leash and walks the dog to a distance of 10 metres and back. Handling is tested by the instructor touching the dog from head to toes and finally inspecting the teeth.

2. Leikki 1.
Leikkiesineenä vahva 50 cm pitkä ja 5cm paksu esine, jossa solmu molemmissa päissä. Koira on vapaana.
Leikkihalu, testinohjaaja ja koiranohjaaja heittelevät esinettä toisilleen.
Tarttuminen, tarttuuko koira esineeseen ja kuinka innokkaasti.
Puruote ja taistelutahto, testinohjaaja leikkii koiran kanssa.

2. Play 1.
The toy used for this test is strong, 50cm long and 5cm thick with a knot in each end. The dog is off the leash.
Playfulness is tested by the instructor and handler throwing the toy to each other.
Grabbing hold, does the dog grab hold of the toy and how keenly.
Biting in and fight instinct, the instructor will play tug-of-war with the dog.

3. Takaa-ajo ja tarttuminen
Kuvaa koiran halua ajaa takaa liikkuvaa esinettä ja tarttua siihen.
Saalista vedetään naruista siksakkia 8 – 10 limittäin asetetun rullan ympäri.
Koira lasketaan irti viidennen rullan kohdalla.

3. Chase and biting in
Describes the dog’s instinct to chase a moving object and bite into it.
A lure tied to a string is pulled in a zigzag motion round 8-10 poles. The dog is released when the lure reaches the 5th pole.

4. Aktiviteettitaso
Tarkoitus kuvata koiran reaktioita, jossa odotettu toiminta jääkin tapahtumatta.
Koiranohjaaja seisoo, koira on hihnassa. Odotetaan 3 minuuttia. Tarkkaillaan koiraa kuinka aktiivinen tai rauhaton se on.

4. Activity level
This test describes the dog’s reactions when an anticipated event doesn’t take place. The handler stands still, holding the leash and waits for 3 minutes. The dog is observed for how active or restless it is.

5. Etäleikki
Kuvataan koiran kykyä yhteistyöhön vieraan henkilön kanssa pienen välimatkan päässä ohjaajasta.
Avustaja, jolla on polvipituinen, hupullinen ympäristöstä selvästi erottuva värillinen (ei keltainen tai oranssi) viitta, on piilossa ja aloittaa toiminnan neljällä lyhyellä koputuksella.

Avustaja liikkuu kumarassa kolme metriä sivuttain koiraan – kääntyy kohti ja leventää ylävartalonsa niiaten samalla. Jatkaa kolme metriä ja toistaa toiminnon. Tämä toistuu kahdesti. Avustaja poistaa hupun ja heittää lelua kolme kertaa ilmaan ja juoksee piiloon riisuen viitan päältään. Tässä vaiheessa koira päästetään irti ja etäleikissä kuvataan mitä koira tekee.

Tuleeko etäleikkijän luokse, leikkiikö etäleikkijän kanssa. Entä mitä koira tekee, kun etäleikkijä on passiivinen. Tässä osiossa MH‐toimihenkilöltä vaaditaan pokkaa, kieltämättä se näyttää katsojista vähän oudolta toiminnalta.

5. Play from a distance
This section describes the dog’s ability to co-operate with a stranger, a short distance away from the handler.
The assistant wears a knee length, hooded cape that stands clearly from the surroundings (not yellow or orange) and is hidden from the view;  the test starts with four short knocks. 

The assistant then moves 3 metres hunched over adjacent to the dog, the turns to towards the dog, spreads the arms and curtsies.  Again the assistant moved 3 metres and repeats the action. This is repeated twice. The assistant then removes the hood and tosses a toy into the air three times and then runs into hiding while stripping off the cape.  At this point the dog is let off the leash and the dogs reactions are noted down. 

Does the dog approach the assistant, does the dog play with the assistant and what is the dog’s reaction if the assistant is passive. This part of the test requires a poker face from the MH-instructor as it looks quite bizarre for any bystander.

6. Yllätys
Tarkoituksena on selvittää koiran valmiutta toimia yllättävässä tilanteessa.

Haalarit vedetään ylös maasta yllättäen 3 metrin päässä koirasta Ja samalla ohjaaja päästää hihnan käsistään. Osiossa seurataan pysähtyykö tai pakeneeko koira. Uhkaileeko tai hyökkääkö kohti haalareita. Meneekö haalarin luo uteliaana vai pitääkö houkutella. jääkö jäljelle jäävää pelkoa koirakon kulkiessa laitteen ohi kahteen kertaan.

6. Surprise
The object of this test is to find out the dog’s readiness in a surprising situation.

A string is used to quickly pull up an overall 3 metres in front of the dog without warning. At the same time the handler will let go of the leash. This section will observe whether the dog will stop or flee or maybe threaten or attack towards the overall. The dog might also be curious and approach the overall or it might have to the encouraged to come closer. Any remaining fear is tested by walking past the object twice.

7. Ääniherkkyys
Kuvataan koiran reaktiota yllättävään ääneen.
Räminälaite on aaltopelti, jonka päällä metalliketjussa 2 kattilankantta. Koirakko ohittaa laitteen 1 – 1,5 metrin etäisyydeltä. 

Ääni tulee odottamatta ja yllättäen. Ohjaaja päästää irti taluttimesta ja kääntyy räminälaitetta kohti. Koira saa etsiä äänen aiheuttajaa vapaana. Seurataan pysähtyykö koira, väistääkö vai pakeneeko. Meneekö koira laitteen luo vai tarvitseeko siihen tukea. Jäljellejäävää pelkoa seurataan koirakon kulkiessa laitteen ohi kahteen kertaan.

7. Sensitivity to noise
This describes the dog’s reaction to a surprising noise.
The noise is made by pulling two metallic pot lids attached to chains over corrugated iron. The handler and the dog walk past the device from 1-1.5 metres distance. 

The noise will be unexpected and sudden. The handler lets go off the leash and turns towards the device. The dog is free to locate the source of the noise. The test will note if the dog stops, swerves of flees, whether the dog will approach the device or needs encouragement. Remaining fear is observed by walking the dogs past the device twice.

8. Aaveet
Kuvataan koiran reaktiota uhkaavien liikkuvien kohteiden edessä, jotka hitaasti lähestyvät koiraa.

Valkokaapuiset aaveet, joille on maalattu mustarenkaiset pyöreät silmät ja suu leveänä viivana.

Aaveet lähestyvät kaavamaisin varmoin hitain liikkein, vuorotellen, noin kolmen metrin päähän toisistaan, ennalta merkittyyn paikkaan. Ohjaaja päästää koiran taluttimesta irti koiran halutessa paeta paikalta. Kun aaveet ovat pysähtyneet, seurataan hyväksyykö koira aaveiden kontaktinoton vai ottaako koira itse kontaktia aaveisiin.

8. Ghosts
This section describes the dog’s reaction towards threatening persons who are slowly approaching.

The ghosts are wearing long white cloaks with large black-ringed eyes and wide, straight line for a mouth.

The ghosts approach slowly in turns until they are about 3 metres apart on a previously marked spot. The handler lets go of the leash if the dog attempts to flee. When the ghosts have come to a full stop the test will follow if the dog will accept the ghosts attempt to make contact or if the dog makes contact on its own initiative.

9. Leikki 2
Tarkkaillaan esineellä leikin yhteydessä ovatko koiran reaktiot ensimmäisen leikin jälkeen muuttuneet.
Kuten leikki 1, mutta ilman taisteluleikkiä.

9. Play 2
The second play will observe if the dog’s reactions have changed after the first play at the start of the test. Same as play 1 but without tug-of-war.

10. Ampuminen
Kuvataan koiran reaktiota sen kuullessa laukauksen. Koira testataan sen ollessa aktiivinen ja passiivinen.

Laukaus ammutaan 9 mm starttipistoolilla noin 20 metrin päässä koirakosta, ampujan ollessa piilossa. Ammutaan kaksi laukausta 10 sekunnin välein sekä aktiivisessa että passiivisessa osiossa.

Aktiivinen osuus. koiran leikkiessä vapaana ohjaajansa kanssa. Passiivisessa osiossa koira seisoo pitkässä taluttimessa ilman käskyä seistä paikallaan.

10. Shooting
This section will describe the dog’s reaction on hearing a gun shot. The dog is tested while being active and while being passive.

The gun is fired with a 9mm start pistol about 20 metres away from the dog; the shooter will remain hidden. There are 2 gunshots, 10 seconds apart when the dog is active and again 2 shots when the dog is passive.

While active: the dog is off the leash and playing with the handler.
While passive: the dog is standing on a long leash without a command to stay still.
 
 

Loppupuheenvuoro
Testi on suoritettu 8.7.2012 Espoossa. Tulokset löytyvät Koiranetistä. Results in Finnish Kennel Club public database.

Kuvia ja tekstejä lainattu Suomen Kennelliiton sivuilta.
Text and images: www.kennelliitto.fi (official website of the Finnish Kennel Club)

Translate »